சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

நான் என் கன்மலையாகிய தேவனை நோக்கி: ஏன் என்னை மறந்தீர்? சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு, நான் ஏன் துக்கத்துடனே திரியவேண்டும் என்று சொல்லுகிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 42:9 - Tamil bible image quotes