சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

ஆகிலும் கர்த்தர் பகற்காலத்திலே தமது கிருபையைக் கட்டளையிடுகிறார்; இராக்காலத்திலே அவரைப் பாடும் பாட்டு என் வாயிலிருக்கிறது; என் ஜீவனுடைய தேவனை நோக்கி விண்ணப்பஞ்செய்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 42:8 - Tamil bible image quotes