சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உன் தேவன் எங்கே என்று அவர்கள் நாள்தோறும் என்னிடத்தில் சொல்லுகிறபடியால், இரவும் பகலும் என் கண்ணீரே எனக்கு உணவாயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 42:3 - Tamil bible image quotes