சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

என் ஆத்துமா தேவன்மேல், ஜீவனுள்ள தேவன்மேலேயே தாகமாயிருக்கிறது; நான் எப்பொழுது தேவனுடைய சந்நிதியில் வந்து நிற்பேன்?

சங்கீதம் (Psalms) 42:2 - Tamil bible image quotes