சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

உன் தேவன் எங்கே என்று என் சத்துருக்கள் நாள்தோறும் என்னோடே சொல்லி, என்னை நிந்திப்பது என் எலும்புகளை உருவக்குத்துகிறதுபோல் இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 42:10 - Tamil bible image quotes