சங்கீதம் 42 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

மானானது நீரோடைகளை வாஞ்சித்துக் கதறுவதுபோல, தேவனே, என் ஆத்துமா உம்மை வாஞ்சித்துக் கதறுகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 42:1 - Tamil bible image quotes