சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

என் பிராணசிநேகிதனும், நான் நம்பினவனும், என் அப்பம் புசித்தவனுமாகிய மனுஷனும், என்மேல் தன் குதிகாலைத் தூக்கினான்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:9 - Tamil bible image quotes