சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

ஒருவன் என்னைப் பார்க்கவந்தால் வஞ்சனையாய்ப் பேசுகிறான்; அவன் தன் இருதயத்தில் அக்கிரமத்தைச் சேகரித்துக்கொண்டு, தெருவிலே போய், அதைத் தூற்றுகிறான்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:6 - Tamil bible image quotes