சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 5 வது வசனம்

அவன் எப்பொழுது சாவான், அவன் பேர் எப்பொழுது அழியும்? என்று என் சத்துருக்கள் எனக்கு விரோதமாய்ச் சொல்லுகிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:5 - Tamil bible image quotes