சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என்மேல் இரக்கமாயிரும்; உமக்கு விரோதமாய்ப் பாவஞ்செய்தேன், என் ஆத்துமாவைக் குணமாக்கும் என்று நான் சொன்னேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:4 - Tamil bible image quotes