சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

படுக்கையின்மேல் வியாதியாய்க் கிடக்கிற அவனைக் கர்த்தர் தாங்குவார்; அவனுடைய வியாதியிலே அவன் படுக்கை முழுவதையும் மாற்றிப்போடுவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:3 - Tamil bible image quotes