சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

கர்த்தர் அவனைப் பாதுகாத்து அவனை உயிரோடே வைப்பார்; பூமியில் அவன் பாக்கியவானாயிருப்பான்; அவன் சத்துருக்களின் இஷ்டத்திற்கு நீர் அவனை ஒப்புக்கொடீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:2 - Tamil bible image quotes