சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய கர்த்தர் அநாதியாய் என்றென்றைக்குமுள்ள சதாகாலங்களிலும் ஸ்தோத்திரிக்கப்படத்தக்கவர். ஆமென், ஆமென்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:13 - Tamil bible image quotes