சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 12 வது வசனம்

நீர் என் உத்தமத்திலே என்னைத் தாங்கி, என்றென்றைக்கும் உம்முடைய சமுகத்தில் என்னை நிலைநிறுத்துவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:12 - Tamil bible image quotes