சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நீர் எனக்கு இரங்கி, நான் அவர்களுக்குச் சரிக்கட்ட என்னை எழுந்திருக்கப்பண்ணும்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:10 - Tamil bible image quotes