சங்கீதம் 41 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

சிறுமைப்பட்டவன்மேல் சிந்தையுள்ளவன் பாக்கியவான்; தீங்குநாளில் கர்த்தர் அவனை விடுவிப்பார்.

சங்கீதம் (Psalms) 41:1 - Tamil bible image quotes