சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

மகா சபையிலே நீதியைப் பிரசங்கித்தேன்; என் உதடுகளை மூடேன், கர்த்தாவே, நீர் அதை அறிவீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 40:9 - Tamil bible image quotes