சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

என் தேவனே, உமக்குப் பிரியமானதைச் செய்ய விரும்புகிறேன்; உமது நியாயப்பிரமாணம் என் உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது என்று சொன்னேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 40:8 - Tamil bible image quotes