சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

அப்பொழுது நான்: இதோ, வருகிறேன், புஸ்தகச்சுருளில் என்னைக் குறித்து எழுதியிருக்கிறது;

சங்கீதம் (Psalms) 40:7 - Tamil bible image quotes