சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

பலியையும் காணிக்கையையும் நீர் விரும்பாமல், என் செவிகளைத் திறந்தீர்; சர்வாங்க தகனபலியையும் பாவநிவாரணபலியையும் நீர் கேட்கவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 40:6 - Tamil bible image quotes