சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

பயங்கரமான குழியிலும் உளையான சேற்றிலுமிருந்து என்னைத் தூக்கியெடுத்து, என் கால்களைக் கன்மலையின்மேல் நிறுத்தி, என் அடிகளை உறுதிப்படுத்தி,

சங்கீதம் (Psalms) 40:2 - Tamil bible image quotes