சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

நான்சிறுமையும் எளிமையுமானவன், கர்த்தரோ என்மேல் நினைவாயிருக்கிறார்; தேவரீர் என் துணையும் என்னை விடுவிக்கிறவருமாயிருக்கிறீர்; என் தேவனே, தாமதியாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 40:17 - Tamil bible image quotes