சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

என்பேரில் ஆ ஆ! ஆ ஆ! என்று சொல்லுகிறவர்கள், தங்கள் வெட்கத்தின் பலனையடைந்து கைவிடப்படுவார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 40:15 - Tamil bible image quotes