சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 14 வது வசனம்

என் பிராணனை அழிக்கத் தேடுகிறவர்கள் ஏகமாய் வெட்கி நாணி, எனக்குத் தீங்குசெய்ய விரும்புகிறவர்கள் பின்னிட்டு இலச்சையடைவார்களாக.

சங்கீதம் (Psalms) 40:14 - Tamil bible image quotes