சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என்னை விடுவித்தருளும்; கர்த்தாவே, எனக்குச் சகாயம்பண்ணத் தீவிரியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 40:13 - Tamil bible image quotes