சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

கர்த்தாவே நீர் உம்முடைய இரக்கங்களை எனக்குக் கிடையாமற்போகப்பண்ணாதேயும்; உமது கிருபையும் உமது உண்மையும் எப்பொழுதும் என்னைக் காக்கக்கடவது.

சங்கீதம் (Psalms) 40:11 - Tamil bible image quotes