சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

உம்முடைய நீதியை நான் என் இருதயத்திற்குள் மறைத்து வைக்கவில்லை; உமது சத்தியத்தையும் உமது இரட்சிப்பையும் சொல்லியிருக்கிறேன்; உமது கிருபையையும் உமது உண்மையையும் மகா சபைக்கு அறிவியாதபடிக்கு நான் ஒளித்துவைக்கவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 40:10 - Tamil bible image quotes