சங்கீதம் 40 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தருக்காகப் பொறுமையுடன் காத்திருந்தேன்; அவர் என்னிடமாய்ச் சாய்ந்து, என் கூப்பிடுதலைக் கேட்டார்.

சங்கீதம் (Psalms) 40:1 - Tamil bible image quotes