சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

என் மீறுதல்கள் எல்லாவற்றிலுமிருந்து என்னை விடுதலையாக்கும், மூடனுடைய நிந்தனைக்கு என்னை ஒப்புக்கொடாதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:8 - Tamil bible image quotes