சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

இப்போதும் ஆண்டவரே, நான் எதற்கு எதிர்பார்த்திருக்கிறேன்? நீரே என் நம்பிக்கை.

சங்கீதம் (Psalms) 39:7 - Tamil bible image quotes