சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 6 வது வசனம்

வேஷமாகவே மனுஷன் திரிகிறான்; விருதாவாகவே சஞ்சலப்படுகிறான்; ஆஸ்தியைச் சேர்க்கிறான். யார் அதை வாரிக்கொள்ளுவான் என்று அறியான்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:6 - Tamil bible image quotes