சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 4 வது வசனம்

கர்த்தாவே, நான் எவ்வளவாய் நிலையற்றவன் என்று உணரும்படி என்முடிவையும், என் நாட்களின் அளவு இவ்வளவு என்பதையும் எனக்குத் தெரிவியும்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:4 - Tamil bible image quotes