சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

என் இருதயம் எனக்குள்ளே அனல்கொண்டது; நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது; அப்பொழுது என் நாவினால் விண்ணப்பம் செய்தேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:3 - Tamil bible image quotes