சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

நான் மவுனமாகி, ஊமையனாயிருந்தேன், நலமானதையும் பேசாமல் அமர்ந்திருந்தேன்; ஆனாலும் என் துக்கம் அதிகரித்தது;

சங்கீதம் (Psalms) 39:2 - Tamil bible image quotes