சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

நான் இனி இராமற்போகுமுன்னே, தேறுதலடையும்படி என்னிடத்தில் பொறுமையாயிரும்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:13 - Tamil bible image quotes