சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

அக்கிரமத்தினிமித்தம் நீர் மனுஷனைக் கடிந்துகொண்டு தண்டிக்கிறபோது, அவன் வடிவைப் பொட்டரிப்பைப்போல் அழியப்பண்ணுகிறீர்; நிச்சயமாக எந்த மனுஷனும் மாயையே. (சேலா).

சங்கீதம் (Psalms) 39:11 - Tamil bible image quotes