சங்கீதம் 39 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என்னிலிருந்து உம்முடைய வாதையை எடுத்துப்போடும்; உமது கரத்தின் அடிகளால் நான் சோர்ந்து போனேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 39:10 - Tamil bible image quotes