சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 9 வது வசனம்

ஆண்டவரே, என் ஏங்கலெல்லாம் உமக்கு முன்பாக இருக்கிறது; என் தவிப்பு உமக்கு மறைவாயிருக்கவில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 38:9 - Tamil bible image quotes