சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 7 வது வசனம்

என் குடல்கள் எரிபந்தமாய் எரிகிறது; என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியம் இல்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 38:7 - Tamil bible image quotes