சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 3 வது வசனம்

உமது கோபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியமில்லை; என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சவுக்கியமில்லை.

சங்கீதம் (Psalms) 38:3 - Tamil bible image quotes