சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 21 வது வசனம்

கர்த்தாவே, என்னைக் கைவிடாதேயும்; என் தேவனே, எனக்குத் தூரமாயிராதேயும்.

சங்கீதம் (Psalms) 38:21 - Tamil bible image quotes