சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 20 வது வசனம்

நான் நன்மையைப் பின்பற்றுகிறபடியால், நன்மைக்குத் தீமை செய்கிறவர்கள் என்னை விரோதிக்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 38:20 - Tamil bible image quotes