சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 2 வது வசனம்

உம்முடைய அம்புகள் எனக்குள்ளே தைத்திருக்கிறது; உமது கை என்னை இருத்துகிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 38:2 - Tamil bible image quotes