சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 18 வது வசனம்

என் அக்கிரமத்தை நான் அறிக்கையிட்டு, என் பாவத்தினிமித்தம் விசாரப்படுகிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 38:18 - Tamil bible image quotes