சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 17 வது வசனம்

நான் தடுமாறி விழ ஏதுவாயிருக்கிறேன்; என் துக்கம் எப்பொழுதும் என் முன்பாக இருக்கிறது.

சங்கீதம் (Psalms) 38:17 - Tamil bible image quotes