சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 15 வது வசனம்

கர்த்தாவே, உமக்குக் காத்திருக்கிறேன்; என் தேவனாகிய ஆண்டவரே, நீர் மறுஉத்தரவு கொடுப்பீர்.

சங்கீதம் (Psalms) 38:15 - Tamil bible image quotes