சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 13 வது வசனம்

நானோ செவிடனைப்போலக் கேளாதவனாகவும், ஊமையனைப்போல வாய் திறவாதவனாகவும் இருக்கிறேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 38:13 - Tamil bible image quotes