சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 11 வது வசனம்

என் சிநேகிதரும் என் தோழரும் என் வாதையைக் கண்டு விலகுகிறார்கள்; என் இனத்தாரும் தூரத்திலே நிற்கிறார்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 38:11 - Tamil bible image quotes