சங்கீதம் 38 வது அதிகாரம் மற்றும் 10 வது வசனம்

என் உள்ளம் குழம்பி அலைகிறது; என் பெலன் என்னை விட்டு விலகி, என் கண்களின் ஒளி முதலாய் இல்லாமற்போயிற்று.

சங்கீதம் (Psalms) 38:10 - Tamil bible image quotes