சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

கோபத்தை நெகிழ்ந்து, உக்கிரத்தை விட்டுவிடு; பொல்லாப்புச் செய்ய ஏதுவான எரிச்சல் உனக்கு வேண்டாம்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:8 - Tamil bible image quotes